loading...

Ova web stranica koristi kolačiće

Web koristi kolačiće (cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u Vašem web pregledniku. Politika privatnosti.

Nužni
Omogući sve kolačiće
Dopusti odabrane

Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 001-01/07-01/128, Urbroj:001-01/07, od 2. studenog 2007. godine, agencija za posredovanje u prometu nekretninama Portun Immobilis d.o.o. (u daljem tekstu posrednik) donosi opće uvjete poslovanja.

1. Ponuda
Ponuda posrednika temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem te je uvjetovana potvrdom. Zadržavamo mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovaramo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

2. Obveze posrednika
1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi);
2. nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
3. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti nalogodavcu;
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
5. omogućiti pregled nekretnina, organizacija i vođenje;
6. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
7. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
8. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla.

Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu (prodavatelju nekretnine) stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je neposredno odveo ili uputio nalogodavca (kupca nekretnine) u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

3. Obveze nalogodavca
3.1. Obveze nalogodavca - prodavatelja nekretnine
1. zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom za posredovanje u prometu nekretninama (standardni ili isključivi);
2. dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;
3. obavijestiti agenciju o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
4. osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
5. isplatiti agenciji ugovorenu naknadu (proviziju);
6. nadoknaditi agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
7. obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini;

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla.
Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane agencije. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

3.2. Obveze nalogodavca - kupca nekretnine
1. zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom za posredovanje u prometu nekretninama
2. isplatiti agenciji ugovorenu naknadu (proviziju);

4. Ostvarivanje prava na naknadu
Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora ili Ugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao.
Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.
Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih. Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren. Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena.

5. Iznosi naknada
Posrednička naknada se naplaćuje prema vrijednosti nekretnine te iznosi između 1,25% i 3,75% od vrijednosti nekretnine čija vrijednost premašuje 50.000 EUR-a, odnosno 1.500 EUR-a za nekretnine čija vrijednost je manja od navedenog iznosa. Cijene usluga uključuju PDV.

6. Prestanak ugovora
Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija dužan je agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.
Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.

7. Opće odredbe i rješavanje sporova
Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju opće odredbe o Zakonu o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Moguće sporove će rješavati Općinski sud u Rovinju.

U Rovinju, 1.2.2023. godine
Mojmir Jančić, direktor
Kontaktiraj nas